close
loading

RODO

 

 

Drodzy Państwo,

 

w związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (szerzej znanemu jako „RODO”), przedstawiam(y) zasady, na jakich przetwarzam(y) Państwa dane.

 

 

Informacja o danych osobowych dla partnerów www.chcesz.pisz.pl

 

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych partnerów jest www.chcesz.pisz.pl.

 

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Wyznaczony został inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej zawartej w formularzu kontaktowym lub pisemnie.

 

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Celem, dla których przetwarzane są dane osobowe partnerów jest pełna obsługa sieci partnerskiej oraz analiza jej struktur.


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych partnerów jest:

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na www.chcesz.pisz.pl (art.1-6 ust.1-6 RODO).

 

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

www.chcesz.pisz.pl przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

innym partnerom i osobom współpracującym z partnerami oraz innym podmiotom.

 

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działania strony www.chcesz.pisz.pl i innych struktur należących do www.chcesz.pisz.pl od dnia ich pozyskania.

 

Jakie są prawa partnerów w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy partner biznesowy ma prawo do:

dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. 
www.chcesz.pisz.pl przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie - w przypadku, gdy zgoda była udzielona przez partnera
Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie www.chcesz.pisz.pl.

Ponadto, www.chcesz.pisz.pl udostępnia adres mailowy za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia partner może skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania.

 

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy www.chcesz.pisz.pl będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią, w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych, www.chcesz.pisz.pl przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.
Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez www.chcesz.pisz.pl w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z poprzez adres mailowy.

 

Czy podanie danych osobowych wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych partnerów jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy o współpracy. Brak podania danych osobowych uniemożliwi www.chcesz.pisz.pl należyte wykonywanie obowiązków wynikających z umowy.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Spółka nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 


© www.chcesz.pisz.pl, 2016-2018